På det ekstraordinære Tinget i Norges Tennisforbund (NTF), 20. juni 2020, ble det besluttet at kontrollkomiteen i NTF skulle sette sammen en arbeidsgruppe som skulle komme med råd og anbefalinger til styret i NTF vedrørende prioriteringer og disposisjoner i henhold til foreliggende Tingvedtak. Denne rapporten ble klar 25. mars i år og Arbeidsgruppen kom frem til totalt 45 anbefalinger til tiltak.

Les hele rapporten her

I styremøte etter påske behandlet styret i NTF disse 45 anbefalingene på Norges tennisforbunds styremøte. Hvert punkt ble vurdert i henhold til relevans, ressurskrav og tidsprioritering. NTF vil bruke EOF rapporten som et underlag til utvikling av ny strategi- og handlingsplan.

Generalsekretær Aslak Paulsen, Norgesmester Melanie Stokke og President Lars Gjerdåker fra NM i Frognerparken 2020, foto: Espen Hildrup

– Styret både håper og tror denne rapporten vil være med å styrke samarbeid, samhandling og engasjement i norsk tennis. Arbeidsgruppa har lagt ned et solid stykke arbeid og det er nå for forbund sammen med våre medlemsklubber og hele norsk tennis å følge opp. Vi vil i tiden frem til tinget legge opp til god dialog med klubbene for å sikre godt engasjement og eierskap til nytt planverk, sier President Lars Gjerdåker

Arbeidsgruppen har utarbeidet EOF rapporten som ble lagt frem 25. mars i år, foto: privat

Frem mot neste tennisting, 31. oktober, ser prosessen slik ut:

I løpet av mai vil NTF sende ut et tidlig utkast (1 pager) til strategi- og handlingsplan sammen med en kort klubbundersøkelse. Styret vil behandle resultatene fra undersøkelsen på styremøte 16 juni. Rett etter styremøtet vil NTF invitere alle klubbene til et Teamsmøte der EOF rapportens underlag og innkomne resultater fra undersøkelse vil bli løftet opp, og en ønsker så en diskusjon om utvikling og prioritering inn mot ny plan. I august (under NM) vil styret ta initiativ til et nytt møte (Teams og fysisk) med klubbene om innhold til ny plan. I september vil strategi- og handlingsplandokumentet utarbeides. På styremøtet 6. oktober vil styret gå gjennom dokumentet og også behandle andre innkomne forslag. Innkomne forslag må sendes NTF 6 uker før selve tingdagen (31. oktober).

14 dager før selve tinget vil NTF sende ut tingpapirene med tilhørende strategi- og handlingsplan til klubbene.